Image for post
Image for post
Foto: Zinzi van der Westen

“Deze week zat ik in de trein. Aan de andere kant van de coupé zat een jongen. Hij was homo, dat kon ik zien want hij had make-up op en hij zag er vrouwelijk uit. Ik vond hem er zo leuk uitzien! De gedachte om het tegen hem te zeggen spookte door mijn hoofd. Ik zei niets tegen hem. Dat komt omdat ik op dat moment dacht dat hij het misschien wel raar zou vinden. Achteraf denk ik: had ik het maar tegen hem gezegd.”

Journalistiek als middel

Zinzi van der Westen is een negentienjarige journalistiekstudent en woont sinds kort niet meer in…

Kim Rebergen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store