Image for post
Image for post
Foto: Zinzi van der Westen

“Deze week zat ik in de trein. Aan de andere kant van de coupé zat een jongen. Hij was homo, dat kon ik zien want hij had make-up op en hij zag er vrouwelijk uit. Ik vond hem er zo leuk uitzien! De gedachte om het tegen hem te zeggen spookte door mijn hoofd. Ik zei niets tegen hem. Dat komt omdat ik op dat moment dacht dat hij het misschien wel raar zou vinden. Achteraf denk ik: had ik het maar tegen hem gezegd.”

Journalistiek als middel

Zinzi van der Westen is een negentienjarige journalistiekstudent en woont sinds kort niet meer in haar hometown Amersfoort, maar bij haar vader in Utrecht. Ze heeft een broer en een zus, beide zijn minimaal tien jaar ouder dan zijzelf. “Mijn ouders zeiden altijd dat ik een cadeautje was,” lacht ze. Het feit dat ze journalistiek studeert betekent niet dat het haar eerste keuze is geweest. Theater is namelijk haar grootste passie. “Op mijn zeventiende wilde ik graag een theateropleiding doen, maar ik werd niet aangenomen.” Mensen om haar heen vonden dat journalistiek wel iets voor Zinzi was. Met de gedachte dat ze via de journalistiek de tv-wereld in kan komen begon ze een jaar geleden aan de Christelijke Hogeschool Ede. …

Kim Rebergen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store